Кратка история на ОП Градини и паркове - Пловдив:

 
Общинско предприятие „Градини и паркове“ е създадено с решение №212, взето с Протокол №14 от 24.07.1997 г. на Общински съвет – Пловдив, на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение №187 на Общинския съвет – Пловдив, взето с Протокол № от 02.07.1997 година.
 
  • Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Градини и паркове” към Община Пловдив, приет с решение № 405, взето с протокол № 19/ 25.10.2006 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на община Пловдив  бюджетни средства за неговата издръжка.
 
  • Предприятието е създадено с цел благоустройство и поддържане на  зелените площи и уличните насаждения и производство на посадъчeн   материал. ОП „Градини и паркове” се грижи за 9 хиляди декара зелени площи.
  • Адресът на управление на предприятието е гр. Пловдив, ул. „Даме Груев“ № 64А.

Директор на ОП "Градини и паркове" е Антон Георгиев.