Кратка история на фирмата:

 

Общинско предприятие „Градини и паркове“ е създадено с решение №212, взето с Протокол №14 от 24.07.1997г. на Общински съвет – Пловдив, на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение №187 на Общинския съвет – Пловдив, взето с Протокол № от 02.07.1997 година.

Предмет на дейност на предприятието
1. Дейност „Озеленяване“
Поддържане на общинските зелени площи и улични насаждения
Поддържане на фонтаните на гр.Пловдив
Производство на декоративни дървета, храсти и цветни разсади за задоволяване нуждите на зелената система на гр.Пловдив
Растителна защите от вредители и болести по зелените площи и уличните насаждения в града
Ремонти на парково обзавеждане: пейки, съоръжения, поливни водопроводи, помпени станции, стопански сгради и др.
Експлоатация и поддържане на моторни превозни средства и строителни машини, необходими за правилното изпълнение на дейностите „Озеленяване“ и „Поддържане на чистотата на алеи, паркове и зелени площи“.
Доставка, съхранение и разпределение на стоково-материалните ценности в Предприятието
Охрана на базите: Цветопроизводна база, Декоративен разсадник, моторни превозни средства, ремонтните работилници и складова база

2. Дейност „Поддържане на чистотата на алеи, паркове и зелени площи“
Поддържане на чистотата на алеите, парковете и зелените площи на територията на градските райони: Централен, Източен, Южен, Западен, Северен и Тракия
Обслужване на районите с транспортни средства за извозване на събраните отпадъци от алеите и парковете

Концепция и дизайн Андрей Танчев
© 2011 ОП "Градини и паркове" Пловдив
www.gradinipl.bg All Rights Reserved!
www.admin@gradinipl.bg