Предмет на дейност на предприятието

Предприятието има  за предмет следните дейности:

Дейност „Озеленяване“

Поддържане на общинските зелени площи и улични насаждения

Поддържане на фонтаните на гр.Пловдив
Производство на декоративни дървета, храсти и цветни разсади за задоволяване нуждите на зелената система на гр.Пловдив
Растителна защите от вредители и болести по зелените площи и уличните насаждения в града
Ремонти на парково обзавеждане: пейки, съоръжения, поливни водопроводи, помпени станции, стопански сгради и др.
Експлоатация и поддържане на моторни превозни средства и строителни машини, необходими за правилното изпълнение на дейностите „Озеленяване“ и „Поддържане на чистотата на алеи, паркове и зелени площи“.
Доставка, съхранение и разпределение на стоково-материалните ценности в Предприятието
Охрана на базите: Цветопроизводна база, Декоративен разсадник, моторни превозни средства, ремонтните работилници и складова база

  • Дейност „Поддържане на чистотата на алеи, паркове и зелени площи“

Поддържане на чистотата на алеите, парковете и зелените площи на територията на градските райони: Централен, Източен, Южен, Западен, Северен и Тракия

Обслужване на районите с транспортни средства за извозване на събраните отпадъци от алеите и парковете
Полагане на пътни и паважни настилки

Дейността на Предприятието се координира и контролира  от кмета на Община Пловдив или от определен от него заместник-кмет, съобразно Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия.